Three white shopping bags

< Prev Next >
From "Walking Downtown" series. Miami, 2010
From "Walking Downtown" series. Miami, 2010